قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نیست و تنهایی مرا بلد نیست و تو مرا بلد نیستی. دیگر حتی تو مرا بلد نیستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به نااميدي خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نیست و تنهایی مرا بلد نیست و تو مرا بلد نیستی. دیگر حتی تو مرا بلد نیستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به نااميدي خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نیست و تنهایی مرا بلد نیست و تو مرا بلد نیستی. دیگر حتی تو مرا بلد نیستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به نااميدي خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نیست و تنهایی مرا بلد نیست و تو مرا بلد نیستی. دیگر حتی تو مرا بلد نیستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به نااميدي خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نیست و تنهایی مرا بلد نیست و تو مرا بلد نیستی. دیگر حتی تو مرا بلد نیستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به نااميدي خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نیست و تنهایی مرا بلد نیست و تو مرا بلد نیستی. دیگر حتی تو مرا بلد نیستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به نااميدي خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نیست و تنهایی مرا بلد نیست و تو مرا بلد نیستی. دیگر حتی تو مرا بلد نیستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به نااميدي خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نیست و تنهایی مرا بلد نیست و تو مرا بلد نیستی. دیگر حتی تو مرا بلد نیستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به نااميدي خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نیست و تنهایی مرا بلد نیست و تو مرا بلد نیستی. دیگر حتی تو مرا بلد نیستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به نااميدي خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

یکسر خاکستری  

نمیدونم این حجم از اندوه که یه باره قلبم رو محاصره میکنه از کجا ناشی میشه شاید هم میدونم و ترجیح میدوم ندونستن رو انتخاب کنم، ولی میم درست میگه...این روزا گزینه ی خوبی برای اندوه و نااميدي نیست.امروز طوفان شد.پ.ن: ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به....تنهام نذار.

ادامه مطلب  

یکسر خاکستری  

نمیدونم این حجم از اندوه که یه باره قلبم رو محاصره میکنه از کجا ناشی میشه شاید هم میدونم و ترجیح میدوم ندونستن رو انتخاب کنم، ولی میم درست میگه...این روزا گزینه ی خوبی برای اندوه و نااميدي نیست.امروز طوفان شد.پ.ن: ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به....تنهام نذار.

ادامه مطلب  

یکسر خاکستری  

نمیدونم این حجم از اندوه که یه باره قلبم رو محاصره میکنه از کجا ناشی میشه شاید هم میدونم و ترجیح میدوم ندونستن رو انتخاب کنم، ولی میم درست میگه...این روزا گزینه ی خوبی برای اندوه و نااميدي نیست.امروز طوفان شد.پ.ن: ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به....تنهام نذار.

ادامه مطلب  

یکسر خاکستری  

نمیدونم این حجم از اندوه که یه باره قلبم رو محاصره میکنه از کجا ناشی میشه شاید هم میدونم و ترجیح میدوم ندونستن رو انتخاب کنم، ولی میم درست میگه...این روزا گزینه ی خوبی برای اندوه و نااميدي نیست.امروز طوفان شد.پ.ن: ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به....تنهام نذار.

ادامه مطلب  

یکسر خاکستری  

نمیدونم این حجم از اندوه که یه باره قلبم رو محاصره میکنه از کجا ناشی میشه شاید هم میدونم و ترجیح میدوم ندونستن رو انتخاب کنم، ولی میم درست میگه...این روزا گزینه ی خوبی برای اندوه و نااميدي نیست.امروز طوفان شد.پ.ن: ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به....تنهام نذار.

ادامه مطلب  

یکسر خاکستری  

نمیدونم این حجم از اندوه که یه باره قلبم رو محاصره میکنه از کجا ناشی میشه شاید هم میدونم و ترجیح میدوم ندونستن رو انتخاب کنم، ولی میم درست میگه...این روزا گزینه ی خوبی برای اندوه و نااميدي نیست.امروز طوفان شد.پ.ن: ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به....تنهام نذار.

ادامه مطلب  

طه وياسين  

      ای  ظهورت پاک وروشن همچو آب                              جلوه ی حسنت نسیم و آفتاب        در میان ظلمت عالم غریب                                        منتهای آیه ی ام یجیب      کوکب  عالم   فروز کهکشان                                    کار گردان  زمین وآسمان        خون بهای انبیای  راس

ادامه مطلب  

الهی....  

الهی به دل شکسته حضرت زینب هیچ دلی نشکنه...به دستهای کوچک حضرت رقیه، ناله هیچ طفلی در نیاد... به حنجر تیر خورده علی اصغر، همه دردها درمان‌ شه...به بدن پاره‌ پاره علی اکبر، هیچ پدر و مادری داغ فرزند نبینه...به نااميدي ابوالفضل، هیچ امیدی در این روزها ناامید نشه... به غنچه زیبا قاسم، هیچ جوانی ناکام نشه...به لب عطشان حسین، همه حاجت به خیر روا بشن....به اسیری اهل بیت حسین، هیچکی سر دو راهی نمونن جز بین الحرمین..آمین یارب العالمین...

ادامه مطلب  

الهی....  

الهی به دل شکسته حضرت زینب هیچ دلی نشکنه...به دستهای کوچک حضرت رقیه، ناله هیچ طفلی در نیاد... به حنجر تیر خورده علی اصغر، همه دردها درمان‌ شه...به بدن پاره‌ پاره علی اکبر، هیچ پدر و مادری داغ فرزند نبینه...به نااميدي ابوالفضل، هیچ امیدی در این روزها ناامید نشه... به غنچه زیبا قاسم، هیچ جوانی ناکام نشه...به لب عطشان حسین، همه حاجت به خیر روا بشن....به اسیری اهل بیت حسین، هیچکی سر دو راهی نمونن جز بین الحرمین..آمین یارب العالمین...

ادامه مطلب  

الهی....  

الهی به دل شکسته حضرت زینب هیچ دلی نشکنه...به دستهای کوچک حضرت رقیه، ناله هیچ طفلی در نیاد... به حنجر تیر خورده علی اصغر، همه دردها درمان‌ شه...به بدن پاره‌ پاره علی اکبر، هیچ پدر و مادری داغ فرزند نبینه...به نااميدي ابوالفضل، هیچ امیدی در این روزها ناامید نشه... به غنچه زیبا قاسم، هیچ جوانی ناکام نشه...به لب عطشان حسین، همه حاجت به خیر روا بشن....به اسیری اهل بیت حسین، هیچکی سر دو راهی نمونن جز بین الحرمین..آمین یارب العالمین...

ادامه مطلب  

غم و اندوه چه تفاوتی با افسردگی دارد؟  

غم و اندوه چه تفاوتی با افسردگی دارد؟
به گزارش بهداشت نیوز، از واژه های مختلفی می توان در رابطه با غم و
اندوه استفاده کرد، واژه هایی مانند آزار، ترس، دلشکستگی، صدمه ،غمگینی،
افسردگی، نااميدي، احساس تنهایی، اضطراب، ناراحتی و غیره. تمام این
احساسات پاسخی به وضعیت منفی درونی فرد هستند.
ناراحتی نیز اغلب نتیجه ی احساسات دیگری مانند خشم، استرس، گناه، غم،
اضطراب، و یا نااميدي می باشد. گاهی هم ممکن است حسی آنقدر قوی باشد که شما
متوجه آن

ادامه مطلب  

غم و اندوه چه تفاوتی با افسردگی دارد؟  

غم و اندوه چه تفاوتی با افسردگی دارد؟
به گزارش بهداشت نیوز، از واژه های مختلفی می توان در رابطه با غم و
اندوه استفاده کرد، واژه هایی مانند آزار، ترس، دلشکستگی، صدمه ،غمگینی،
افسردگی، نااميدي، احساس تنهایی، اضطراب، ناراحتی و غیره. تمام این
احساسات پاسخی به وضعیت منفی درونی فرد هستند.
ناراحتی نیز اغلب نتیجه ی احساسات دیگری مانند خشم، استرس، گناه، غم،
اضطراب، و یا نااميدي می باشد. گاهی هم ممکن است حسی آنقدر قوی باشد که شما
متوجه آن

ادامه مطلب  

قند مکرر  

عکس‌های نمایشگاه کتاب را که، ناغافل و بدون برنامة قبلی، می‌بینم انگار دستیابی به آرمان‌شهر خیلی آسان‌تر می‌شود. انگار همین‌که بخواهم، می‌روم آنجا و انگار قرار است کلی خوش بگذرد و ... خدا را شکر که از این حماسه خاطرة خوبی در ذهنم نقش بسته و همیشه خستگی و نااميدي‌های کوچک یا حتی مهم در این رابطه را، به هر شکلی که باشند، فراموش می‌کنم.برای همین، هرساله، اسم و آدرس تقریباً دقیق برخی کتاب‌ها را جستجو می‌کنم، اسم چندتاشان را می‌نویسم و د

ادامه مطلب  

قند مکرر  

عکس‌های نمایشگاه کتاب را که، ناغافل و بدون برنامة قبلی، می‌بینم انگار دستیابی به آرمان‌شهر خیلی آسان‌تر می‌شود. انگار همین‌که بخواهم، می‌روم آنجا و انگار قرار است کلی خوش بگذرد و ... خدا را شکر که از این حماسه خاطرة خوبی در ذهنم نقش بسته و همیشه خستگی و نااميدي‌های کوچک یا حتی مهم در این رابطه را، به هر شکلی که باشند، فراموش می‌کنم.برای همین، هرساله، اسم و آدرس تقریباً دقیق برخی کتاب‌ها را جستجو می‌کنم، اسم چندتاشان را می‌نویسم و د

ادامه مطلب  

قند مکرر  

عکس‌های نمایشگاه کتاب را که، ناغافل و بدون برنامة قبلی، می‌بینم انگار دستیابی به آرمان‌شهر خیلی آسان‌تر می‌شود. انگار همین‌که بخواهم، می‌روم آنجا و انگار قرار است کلی خوش بگذرد و ... خدا را شکر که از این حماسه خاطرة خوبی در ذهنم نقش بسته و همیشه خستگی و نااميدي‌های کوچک یا حتی مهم در این رابطه را، به هر شکلی که باشند، فراموش می‌کنم.برای همین، هرساله، اسم و آدرس تقریباً دقیق برخی کتاب‌ها را جستجو می‌کنم، اسم چندتاشان را می‌نویسم و د

ادامه مطلب  

10  

گاهی تنها سلاح یک زن میشود لوس بازی های بچه گانه..گاهی فقط میخواهی حسادتشو غلغلک بدی...میدونم کار اشتباهیه..ولی نیاز داری ببینی که اخم کرده برات..و یا نمیذاره کاریو انجام بدی..بارها سعی کردم توی این دوسال و نیم حسادتتو تحریک کنم و هر بار شکست خوردم...اونوقت امروز..درست سه روز بعد نااميدي هم دست بردار نبودم..گفتم مهمونم ناهار...مهمون یه آشنای قدیمی..با اینکه قرار ناهارو فیکس کرده بودم ولی دلم؟؟ دلم میخواست بگی نرو ...بگی چه معنی داره همراه مرد غریب

ادامه مطلب  

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ناامیدی  

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نااميديمبانی نظری و پیشینه پژوهش نااميدي در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docمشخصات فایلتعداد صفحات16حجم0 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocدسته بندیپیشینه متغیر های روانشناسیتوضیحات کاملمبانی نظری و پیشینه پژوهش نااميدي در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

·         توضیحات ابتدایی :


تعداد صفحات :  16 صفحه (15 صفحه متن و 1 صفحه منابع)

فرمت فایل : ورد قابل ویرایش و با فرمت  doc (آماده جهت پرینت)

نوع

ادامه مطلب  

امید یا ناامیدی؛ مسئله این است ...  

 


  بسم الله الرحمن الرحیم  


 
 امید
یا نااميدي؛ مسئله این است ... 


 

  جهت مراجعه به مرجع
متن،
یا عنوان
اصلی،
به پیوند فوق اشاره
کنید ادامه مطلب  

امید یا ناامیدی؛ مسئله این است ...  

 


  بسم الله الرحمن الرحیم  


 
 امید
یا نااميدي؛ مسئله این است ... 


 

  جهت مراجعه به مرجع
متن،
یا عنوان
اصلی،
به پیوند فوق اشاره
کنید ادامه مطلب  

10  

گاهی تنها سلاح یک زن میشود لوس بازی های بچه گانه..گاهی فقط میخواهی حسادتشو غلغلک بدی...میدونم کار اشتباهیه..ولی نیاز داری ببینی که اخم کرده برات..و یا نمیذاره کاریو انجام بدی..بارها سعی کردم توی این دوسال و نیم حسادتتو تحریک کنم و هر بار شکست خوردم...اونوقت امروز..درست سه روز بعد نااميدي هم دست بردار نبودم..گفتم مهمونم ناهار...مهمون یه آشنای قدیمی..با اینکه قرار ناهارو فیکس کرده بودم ولی دلم؟؟ دلم میخواست بگی نرو ...بگی چه معنی داره همراه مرد غریب

ادامه مطلب  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)بی‌تردید عمل به توصیه‌های اهل‌بیت(ع) در موضوعات مختلف اخلاقی، اعتقادی و ... بهترین و آسان‌ترین راهکارها برای شبیه کردن خود به آن بزرگواران است، آنان به‌عنوان برترین هادیان بشریت، قطعاً مصلحت محبان و شیعیانشان را در دنیا و آخرت بیش از هر کس دیگری می‌دانند. یک رفتار ساده اما اثرگذار که خوب است به آن اهتمام بورزیم، حرف‌شنوی از ائمه اطهار(ع) حتی در جزئی‌ترین مسائل است.در همین ر

ادامه مطلب  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)بی‌تردید عمل به توصیه‌های اهل‌بیت(ع) در موضوعات مختلف اخلاقی، اعتقادی و ... بهترین و آسان‌ترین راهکارها برای شبیه کردن خود به آن بزرگواران است، آنان به‌عنوان برترین هادیان بشریت، قطعاً مصلحت محبان و شیعیانشان را در دنیا و آخرت بیش از هر کس دیگری می‌دانند. یک رفتار ساده اما اثرگذار که خوب است به آن اهتمام بورزیم، حرف‌شنوی از ائمه اطهار(ع) حتی در جزئی‌ترین مسائل است.در همین ر

ادامه مطلب  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)بی‌تردید عمل به توصیه‌های اهل‌بیت(ع) در موضوعات مختلف اخلاقی، اعتقادی و ... بهترین و آسان‌ترین راهکارها برای شبیه کردن خود به آن بزرگواران است، آنان به‌عنوان برترین هادیان بشریت، قطعاً مصلحت محبان و شیعیانشان را در دنیا و آخرت بیش از هر کس دیگری می‌دانند. یک رفتار ساده اما اثرگذار که خوب است به آن اهتمام بورزیم، حرف‌شنوی از ائمه اطهار(ع) حتی در جزئی‌ترین مسائل است.در همین ر

ادامه مطلب  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)بی‌تردید عمل به توصیه‌های اهل‌بیت(ع) در موضوعات مختلف اخلاقی، اعتقادی و ... بهترین و آسان‌ترین راهکارها برای شبیه کردن خود به آن بزرگواران است، آنان به‌عنوان برترین هادیان بشریت، قطعاً مصلحت محبان و شیعیانشان را در دنیا و آخرت بیش از هر کس دیگری می‌دانند. یک رفتار ساده اما اثرگذار که خوب است به آن اهتمام بورزیم، حرف‌شنوی از ائمه اطهار(ع) حتی در جزئی‌ترین مسائل است.در همین ر

ادامه مطلب  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)بی‌تردید عمل به توصیه‌های اهل‌بیت(ع) در موضوعات مختلف اخلاقی، اعتقادی و ... بهترین و آسان‌ترین راهکارها برای شبیه کردن خود به آن بزرگواران است، آنان به‌عنوان برترین هادیان بشریت، قطعاً مصلحت محبان و شیعیانشان را در دنیا و آخرت بیش از هر کس دیگری می‌دانند. یک رفتار ساده اما اثرگذار که خوب است به آن اهتمام بورزیم، حرف‌شنوی از ائمه اطهار(ع) حتی در جزئی‌ترین مسائل است.در همین ر

ادامه مطلب  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)بی‌تردید عمل به توصیه‌های اهل‌بیت(ع) در موضوعات مختلف اخلاقی، اعتقادی و ... بهترین و آسان‌ترین راهکارها برای شبیه کردن خود به آن بزرگواران است، آنان به‌عنوان برترین هادیان بشریت، قطعاً مصلحت محبان و شیعیانشان را در دنیا و آخرت بیش از هر کس دیگری می‌دانند. یک رفتار ساده اما اثرگذار که خوب است به آن اهتمام بورزیم، حرف‌شنوی از ائمه اطهار(ع) حتی در جزئی‌ترین مسائل است.در همین ر

ادامه مطلب  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)بی‌تردید عمل به توصیه‌های اهل‌بیت(ع) در موضوعات مختلف اخلاقی، اعتقادی و ... بهترین و آسان‌ترین راهکارها برای شبیه کردن خود به آن بزرگواران است، آنان به‌عنوان برترین هادیان بشریت، قطعاً مصلحت محبان و شیعیانشان را در دنیا و آخرت بیش از هر کس دیگری می‌دانند. یک رفتار ساده اما اثرگذار که خوب است به آن اهتمام بورزیم، حرف‌شنوی از ائمه اطهار(ع) حتی در جزئی‌ترین مسائل است.در همین ر

ادامه مطلب  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)بی‌تردید عمل به توصیه‌های اهل‌بیت(ع) در موضوعات مختلف اخلاقی، اعتقادی و ... بهترین و آسان‌ترین راهکارها برای شبیه کردن خود به آن بزرگواران است، آنان به‌عنوان برترین هادیان بشریت، قطعاً مصلحت محبان و شیعیانشان را در دنیا و آخرت بیش از هر کس دیگری می‌دانند. یک رفتار ساده اما اثرگذار که خوب است به آن اهتمام بورزیم، حرف‌شنوی از ائمه اطهار(ع) حتی در جزئی‌ترین مسائل است.در همین ر

ادامه مطلب  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)  

آیت‌الله مجتهدی تهرانی / ویژگی‌های مؤمنان در کلام امام جواد (ع)بی‌تردید عمل به توصیه‌های اهل‌بیت(ع) در موضوعات مختلف اخلاقی، اعتقادی و ... بهترین و آسان‌ترین راهکارها برای شبیه کردن خود به آن بزرگواران است، آنان به‌عنوان برترین هادیان بشریت، قطعاً مصلحت محبان و شیعیانشان را در دنیا و آخرت بیش از هر کس دیگری می‌دانند. یک رفتار ساده اما اثرگذار که خوب است به آن اهتمام بورزیم، حرف‌شنوی از ائمه اطهار(ع) حتی در جزئی‌ترین مسائل است.در همین ر

ادامه مطلب  

Giant Monster  

دلم میخواد برم جایی .همه چیزهای دور خودم رو پرت کنم و بشکنم . به همه کس و همه چیز لعنت بفرستم و بعدش هم خودم رو بکشم و راحت بشم از این زندگی.+یه زمانی حس میکنم گور بابای هرچیزی که بهم گفتن. گفتن پدرمادر خوبن پس براشون دختر خوبی باش. واقعا ته قضیه چیه؟ ته موتورخونه جهنم هست دیگه... منم از حالا اونجارو رزرو میکنم. مگه نه اینکه جهنم همون حس درونی هست که انسان ها بعد ارتکاب گناه دارن؟ پس منم الان توی جهنم هستم و این دنیا و اون دنیاش برام فرقی نمیکنه دیگ

ادامه مطلب  

رهایی از افکار منفی  

تو پست قبلیم نوشتم که مدتی هست گویی ذهنم آهن ربای اخبار منفی شده همه غمهای عالم گویی بر قلبم سنگینی میکنه . مدتها بود دلم برای نوشتن تنگ شده بود مطالبی که به ذهنم میرسید و دلم میخواست بنویسم اما فرصت نمیکردم و غبطه میخوردم به حال کسانی که فرصت میکنن و مینویسن . بخصوص وقتی مطالب احسان محمدی رو میخوندم به حالش غبطه میخوردم که فرصت نوشتن دارد و با خودم میگفتم جانا سخن از زبان ما میگویی....این غم و اندوه با بیماری جسمی سرماخوردگی که مزمن شده بود و خ

ادامه مطلب  

بهترین روش برخورد با افراد منفی باف  

 0افراد منفی باف افرادی هستند که در اطراف هر کسی وجود دارند. این افراد فقط ناله و شکایت می کنند و انرژی منفی درون شان را به بقیه منقل می کنند.بهترین روش برخورد با افراد منفی بافمطمئناً شما نیز در زندگی با افرادی روبرو شده اید که دائماً با نیش و کنایه حرف بزنند، در برخورد با این اشخاص، احساس می کنید انرژیتان تحلیل رفته و بعد از آن است که حس پرخاشگری، استرس، حقارت، و انبوهی از افکار منفی در ذهنتان انباشته می شود. در واقع این خود شما هستید که با

ادامه مطلب  

بهترین روش برخورد با افراد منفی باف  

 0افراد منفی باف افرادی هستند که در اطراف هر کسی وجود دارند. این افراد فقط ناله و شکایت می کنند و انرژی منفی درون شان را به بقیه منقل می کنند.بهترین روش برخورد با افراد منفی بافمطمئناً شما نیز در زندگی با افرادی روبرو شده اید که دائماً با نیش و کنایه حرف بزنند، در برخورد با این اشخاص، احساس می کنید انرژیتان تحلیل رفته و بعد از آن است که حس پرخاشگری، استرس، حقارت، و انبوهی از افکار منفی در ذهنتان انباشته می شود. در واقع این خود شما هستید که با

ادامه مطلب  

خرس!  

خرس!
یه بنده خدایی با خرس درگیر شده بود. خرس با دست ضربه محکمی
به صورت او زده بود که باعث ناشنوایی‌اش شد. از دست خرس فرار کرد ولی همیشه اضطراب
عجیبی نسبت به خرس داشت. در هر جلسه‌ای که می‌نشست و دیگران صحبت می‌کردند چون صدای
آنان را نمی‌شنید، دائماً تصور می‌کرد راجع به خرس صحبت می‌کنند، به همین دلیل هر
چند دقیقه یکبار می‌گفت: آره! خرس را می‌گویید! بد جوری می‌زنه!!
پی نوشت*
مدیران محافظه کار برخلاف مدیران خلاق و شجاع، وقتی در یک
اقدام مدیریت

ادامه مطلب  

خرس!  

خرس!
یه بنده خدایی با خرس درگیر شده بود. خرس با دست ضربه محکمی
به صورت او زده بود که باعث ناشنوایی‌اش شد. از دست خرس فرار کرد ولی همیشه اضطراب
عجیبی نسبت به خرس داشت. در هر جلسه‌ای که می‌نشست و دیگران صحبت می‌کردند چون صدای
آنان را نمی‌شنید، دائماً تصور می‌کرد راجع به خرس صحبت می‌کنند، به همین دلیل هر
چند دقیقه یکبار می‌گفت: آره! خرس را می‌گویید! بد جوری می‌زنه!!
پی نوشت*
مدیران محافظه کار برخلاف مدیران خلاق و شجاع، وقتی در یک
اقدام مدیریت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1