بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

بازدیدامام جمعه فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای اسلام ده (شاه افرا)  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای اسلام ده (شاه افرا)، درپایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) حجت الاسلام اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس امام جمعه محترم سخنانی پیرامون شهادت امام جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایرادکردند ودرادامه مداحی

ادامه مطلب  

دانلود فیلم آموزش اکسس  

برای دانلود فایل های مورد نظر بر روی گزینه های زیر کلیک کنید
فصل اول قسمت اول
فصل اول قسمت دوم
فصل اول قسمت سوم
فصل اول قسمت چهارم
فصل اول قسمت پنجم
فصل دوم قسمت اول
فصل دوم قسمت دوم
فصل دوم قسمت سوم
فصل دوم قسمت چهارم
فصل دوم قسمت پنجم
فصل دوم قسمت ششم
فصل دوم قسمت هفتم
فصل دوم قسمت هشتم
فصل سوم قسمت اول
فصل سوم قسمت دوم
فصل سوم قسمت سوم
فصل سوم قسمت چهارم
فصل سوم قسمت پنجم
فصل سوم قسمت ششم
فصل سوم قسمت هفتم
فصل سوم قسمت هشتم
فصل چهارم قسمت اول


ادامه مطلب  

دانلود فیلم آموزش اکسس  

برای دانلود فایل های مورد نظر بر روی گزینه های زیر کلیک کنید
فصل اول قسمت اول
فصل اول قسمت دوم
فصل اول قسمت سوم
فصل اول قسمت چهارم
فصل اول قسمت پنجم
فصل دوم قسمت اول
فصل دوم قسمت دوم
فصل دوم قسمت سوم
فصل دوم قسمت چهارم
فصل دوم قسمت پنجم
فصل دوم قسمت ششم
فصل دوم قسمت هفتم
فصل دوم قسمت هشتم
فصل سوم قسمت اول
فصل سوم قسمت دوم
فصل سوم قسمت سوم
فصل سوم قسمت چهارم
فصل سوم قسمت پنجم
فصل سوم قسمت ششم
فصل سوم قسمت هفتم
فصل سوم قسمت هشتم
فصل چهارم قسمت اول


ادامه مطلب  

عکس های ضریح گردانی  

با سلام خدمت تمامی بزرگواراندر این پست چند عکس از ضریح گردانی امام زادگان جلیل القدر و عظیم الشأن ارائه شده است که بزودی عکس ها تکمیل می شود؛ با تشکر از صبوری شما عزیزان
توجه: برای مشاهده ی عکس ها در سایز واقعی، روی آنها کلیک نمائید

ادامه مطلب  

عکس های ضریح گردانی  

با سلام خدمت تمامی بزرگواراندر این پست چند عکس از ضریح گردانی امام زادگان جلیل القدر و عظیم الشأن ارائه شده است که بزودی عکس ها تکمیل می شود؛ با تشکر از صبوری شما عزیزان
توجه: برای مشاهده ی عکس ها در سایز واقعی، روی آنها کلیک نمائید

ادامه مطلب  

عکس های ضریح گردانی  

با سلام خدمت تمامی بزرگواراندر این پست چند عکس از ضریح گردانی امام زادگان جلیل القدر و عظیم الشأن ارائه شده است که بزودی عکس ها تکمیل می شود؛ با تشکر از صبوری شما عزیزان
توجه: برای مشاهده ی عکس ها در سایز واقعی، روی آنها کلیک نمائید

ادامه مطلب  

عکس های ضریح گردانی  

با سلام خدمت تمامی بزرگواراندر این پست چند عکس از ضریح گردانی امام زادگان جلیل القدر و عظیم الشأن ارائه شده است که بزودی عکس ها تکمیل می شود؛ با تشکر از صبوری شما عزیزان
توجه: برای مشاهده ی عکس ها در سایز واقعی، روی آنها کلیک نمائید

ادامه مطلب  

عکس های ضریح گردانی  

با سلام خدمت تمامی بزرگواراندر این پست چند عکس از ضریح گردانی امام زادگان جلیل القدر و عظیم الشأن ارائه شده است که بزودی عکس ها تکمیل می شود؛ با تشکر از صبوری شما عزیزان
توجه: برای مشاهده ی عکس ها در سایز واقعی، روی آنها کلیک نمائید

ادامه مطلب  

Toyota Techstream V12.20.024 Crack Tested OK on Win 7 ?  

Toyota Techstream V12.20.024 is tested without issues on Windows 7 operation system and verified to work like a charm.version: Techstream V12.20.024 crackO.S.: Windows 7 32bitworkable devices: MINI VCI cables and Vxdiag Vcx Nano for Toyota(Software download will be attached a few days later. It’s crack version, does not reuqire activation code) ECU: TOYOTA Yaris 2007 1NZ-FEWE ARE TESTING…Tested with MINI VCI Tested with VXDIAG VCX NANO for ToyotaTest result: Toyota Techstream 12.20.024 is tested successfully!!with Toyota Techstream cables (Mini vci or Mangoose vci), you can customize your car;with Vxdiag vcx nano Toyota, you can not only have customization but do Auto Key Programmer via WIFI.

ادامه مطلب  

Toyota Techstream V12.20.024 Crack Tested OK on Win 7 ?  

Toyota Techstream V12.20.024 is tested without issues on Windows 7 operation system and verified to work like a charm.version: Techstream V12.20.024 crackO.S.: Windows 7 32bitworkable devices: MINI VCI cables and Vxdiag Vcx Nano for Toyota(Software download will be attached a few days later. It’s crack version, does not reuqire activation code) ECU: TOYOTA Yaris 2007 1NZ-FEWE ARE TESTING…Tested with MINI VCI Tested with VXDIAG VCX NANO for ToyotaTest result: Toyota Techstream 12.20.024 is tested successfully!!with Toyota Techstream cables (Mini vci or Mangoose vci), you can customize your car;with Vxdiag vcx nano Toyota, you can not only have customization but do Auto Key Programmer via WIFI.

ادامه مطلب  

Toyota Techstream V12.20.024 Crack Tested OK on Win 7 ?  

Toyota Techstream V12.20.024 is tested without issues on Windows 7 operation system and verified to work like a charm.version: Techstream V12.20.024 crackO.S.: Windows 7 32bitworkable devices: MINI VCI cables and Vxdiag Vcx Nano for Toyota(Software download will be attached a few days later. It’s crack version, does not reuqire activation code) ECU: TOYOTA Yaris 2007 1NZ-FEWE ARE TESTING…Tested with MINI VCI Tested with VXDIAG VCX NANO for ToyotaTest result: Toyota Techstream 12.20.024 is tested successfully!!with Toyota Techstream cables (Mini vci or Mangoose vci), you can customize your car;with Vxdiag vcx nano Toyota, you can not only have customization but do Auto Key Programmer via WIFI.

ادامه مطلب  

Toyota Techstream V12.20.024 Crack Tested OK on Win 7 ?  

Toyota Techstream V12.20.024 is tested without issues on Windows 7 operation system and verified to work like a charm.version: Techstream V12.20.024 crackO.S.: Windows 7 32bitworkable devices: MINI VCI cables and Vxdiag Vcx Nano for Toyota(Software download will be attached a few days later. It’s crack version, does not reuqire activation code) ECU: TOYOTA Yaris 2007 1NZ-FEWE ARE TESTING…Tested with MINI VCI Tested with VXDIAG VCX NANO for ToyotaTest result: Toyota Techstream 12.20.024 is tested successfully!!with Toyota Techstream cables (Mini vci or Mangoose vci), you can customize your car;with Vxdiag vcx nano Toyota, you can not only have customization but do Auto Key Programmer via WIFI.

ادامه مطلب  

دیدار فرماندهان ارتش و سپاه+عکس  

امیر سرلشکر موسوی و سردار سرلشکر جعفری در دیداری، وحدت، یکپارچگی و اخوت مثال زدنی موجود میان ارتش و سپاه تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا را موجب عصبانیت دشمن و ابتر ماندن تلاش آنان برای تضعیف توان دفاعی کشور توصیف کردند
 
 

ادامه مطلب  

دیدار فرماندهان ارتش و سپاه+عکس  

امیر سرلشکر موسوی و سردار سرلشکر جعفری در دیداری، وحدت، یکپارچگی و اخوت مثال زدنی موجود میان ارتش و سپاه تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا را موجب عصبانیت دشمن و ابتر ماندن تلاش آنان برای تضعیف توان دفاعی کشور توصیف کردند
 
 

ادامه مطلب  

رسمی : اینیستا تا بازنشستگی با بارسلونا + عکس  

آندرس اینیستا کاپیتان
بارسلونا ، تا پایان دوران فوتبالش قراردادش را با بارسا تمدید کرد.
به گزارش فوتبال جهان ، پیش از این بارتومئو اعلام کرده
بود که با اینیستا به توافق رسیده اند ولی اینیستا این موضوع را تکذیب
کرده بود. با این حال کاپیتان بارسا در نهایت تصمیم بر ماندن گرفت و
مذاکراتش با بارسا را ادامه داد تا در نهایت با آبی اناری ها به توافق رسید
و قراردادش

ادامه مطلب  

رسمی : اینیستا تا بازنشستگی با بارسلونا + عکس  

آندرس اینیستا کاپیتان
بارسلونا ، تا پایان دوران فوتبالش قراردادش را با بارسا تمدید کرد.
به گزارش فوتبال جهان ، پیش از این بارتومئو اعلام کرده
بود که با اینیستا به توافق رسیده اند ولی اینیستا این موضوع را تکذیب
کرده بود. با این حال کاپیتان بارسا در نهایت تصمیم بر ماندن گرفت و
مذاکراتش با بارسا را ادامه داد تا در نهایت با آبی اناری ها به توافق رسید
و قراردادش

ادامه مطلب  

رسمی : اینیستا تا بازنشستگی با بارسلونا + عکس  

آندرس اینیستا کاپیتان
بارسلونا ، تا پایان دوران فوتبالش قراردادش را با بارسا تمدید کرد.
به گزارش فوتبال جهان ، پیش از این بارتومئو اعلام کرده
بود که با اینیستا به توافق رسیده اند ولی اینیستا این موضوع را تکذیب
کرده بود. با این حال کاپیتان بارسا در نهایت تصمیم بر ماندن گرفت و
مذاکراتش با بارسا را ادامه داد تا در نهایت با آبی اناری ها به توافق رسید
و قراردادش

ادامه مطلب  

رسمی : اینیستا تا بازنشستگی با بارسلونا + عکس  

آندرس اینیستا کاپیتان
بارسلونا ، تا پایان دوران فوتبالش قراردادش را با بارسا تمدید کرد.
به گزارش فوتبال جهان ، پیش از این بارتومئو اعلام کرده
بود که با اینیستا به توافق رسیده اند ولی اینیستا این موضوع را تکذیب
کرده بود. با این حال کاپیتان بارسا در نهایت تصمیم بر ماندن گرفت و
مذاکراتش با بارسا را ادامه داد تا در نهایت با آبی اناری ها به توافق رسید
و قراردادش

ادامه مطلب  

رسمی : اینیستا تا بازنشستگی با بارسلونا + عکس  

آندرس اینیستا کاپیتان
بارسلونا ، تا پایان دوران فوتبالش قراردادش را با بارسا تمدید کرد.
به گزارش فوتبال جهان ، پیش از این بارتومئو اعلام کرده
بود که با اینیستا به توافق رسیده اند ولی اینیستا این موضوع را تکذیب
کرده بود. با این حال کاپیتان بارسا در نهایت تصمیم بر ماندن گرفت و
مذاکراتش با بارسا را ادامه داد تا در نهایت با آبی اناری ها به توافق رسید
و قراردادش

ادامه مطلب  

رسمی : اینیستا تا بازنشستگی با بارسلونا + عکس  

آندرس اینیستا کاپیتان
بارسلونا ، تا پایان دوران فوتبالش قراردادش را با بارسا تمدید کرد.
به گزارش فوتبال جهان ، پیش از این بارتومئو اعلام کرده
بود که با اینیستا به توافق رسیده اند ولی اینیستا این موضوع را تکذیب
کرده بود. با این حال کاپیتان بارسا در نهایت تصمیم بر ماندن گرفت و
مذاکراتش با بارسا را ادامه داد تا در نهایت با آبی اناری ها به توافق رسید
و قراردادش

ادامه مطلب  

رسمی : اینیستا تا بازنشستگی با بارسلونا + عکس  

آندرس اینیستا کاپیتان
بارسلونا ، تا پایان دوران فوتبالش قراردادش را با بارسا تمدید کرد.
به گزارش فوتبال جهان ، پیش از این بارتومئو اعلام کرده
بود که با اینیستا به توافق رسیده اند ولی اینیستا این موضوع را تکذیب
کرده بود. با این حال کاپیتان بارسا در نهایت تصمیم بر ماندن گرفت و
مذاکراتش با بارسا را ادامه داد تا در نهایت با آبی اناری ها به توافق رسید
و قراردادش

ادامه مطلب  

تمدید قرارداد واران با رئال مادرید + عکس  

رافائل واران رسماً قرارداد خود را با باشگاه رئال مادرید تمدید کرد.
به گزارش فوتبال جهان ، باشگاه رئال مادرید روز گذشته خبر از توافق با رافائل واران بر سر تمدید قرارداد داد و امروز رسماً قرارداد جدید وی تا 30 ژوئن 2022 امضا شد.

ادامه مطلب  

تمدید قرارداد واران با رئال مادرید + عکس  

رافائل واران رسماً قرارداد خود را با باشگاه رئال مادرید تمدید کرد.
به گزارش فوتبال جهان ، باشگاه رئال مادرید روز گذشته خبر از توافق با رافائل واران بر سر تمدید قرارداد داد و امروز رسماً قرارداد جدید وی تا 30 ژوئن 2022 امضا شد.

ادامه مطلب  

تمدید قرارداد واران با رئال مادرید + عکس  

رافائل واران رسماً قرارداد خود را با باشگاه رئال مادرید تمدید کرد.
به گزارش فوتبال جهان ، باشگاه رئال مادرید روز گذشته خبر از توافق با رافائل واران بر سر تمدید قرارداد داد و امروز رسماً قرارداد جدید وی تا 30 ژوئن 2022 امضا شد.

ادامه مطلب  

تمدید قرارداد واران با رئال مادرید + عکس  

رافائل واران رسماً قرارداد خود را با باشگاه رئال مادرید تمدید کرد.
به گزارش فوتبال جهان ، باشگاه رئال مادرید روز گذشته خبر از توافق با رافائل واران بر سر تمدید قرارداد داد و امروز رسماً قرارداد جدید وی تا 30 ژوئن 2022 امضا شد.

ادامه مطلب  

محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب  

محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود. ابر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1